Arvo Pärt rehearsing at St Marylebone Parish Church